Avtoreferatlar

 

F.I.O Avtoreferatlar nomi Yuklab olish
1. Abdulxayrov Manzar Xusanovich Navoiy asarlari matni tabdilini amalga oshirish usullari, tamoyillari va amaliy masalalari

2.

Adizova Iqboloy Istamovna

Uvaysiy she’riyatida poetik tafakkurning yangilanishi
3.

Bumatova Aidaxon Merganovna

Sharq lirik janrlarining inglizcha tarjimalarida shakliy-semantik va poetik uyg‘unlik (g‘azal va ruboiy misolida)
4.

Egamkulova Nodiraxon Baxtiyar qizi

XX asr boshlari adabiy jarayoni muammolari (1906 – 1917 yillar o‘zbek vaqtli matbuoti misolida)
5.

Eshmatova Yulduz Boymaxmatovna

Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini
6.

Gulyamova Shaxnoza Kaxramonovna

O‘zbek tili evfemizmlarining gender xususiyatlari
7.

Ismoilov Ilyos Abdukayumovich

Alisher Navoiy «Saddi Iskandariy» dostonining qiyosiy tahlili
8.

Djabborova Matluba Rustamovna

O‘zbek mumtoz adabiyotida Jamshid obrazining badiiy talqini
9.

Kambarova Saodat Irkinovna

Umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirish texnologiyasi
10. Karimova Zulnura G‘ulamqodirovna O‘zbek va ingliz tillarida so‘z-gaplarning sotsiopragmatik xususiyatlari

11. Maxammadieva Yulduz Yashnarovna Feruzning badiiy mahorati

12. Mavlonova Klaraxon Maxmutovna Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o‘qitish metodikasini takomillashtirish

13. Muhammadieva Dilafruz Axtamovna «Boburnoma» turkcha tarjimasida paremiyalarning qiyosiy tadqiqi

14. Normamatov Sultonbek Ermamatovich O‘zbek lug‘atchiligining shakllanishi va rivojlanishida jadid ma’rifatparvarlarining o‘rni

15. Normurodova Nozliya Zarilovna Ingliz badiiy diskursida antropotsentrizmning lisoniy voqelanishi

16. Rahmonova Shahnoza Muhitdinovna XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek she’riyatida aruzning poetik shakl va mazmun takomilidagi o‘rni

17. Rasulova Umida Yo‘ldosh qizi

XX asr o‘zbek qissachiligi (poetik izlanishlar va taraqqiyot tamoyillari)

18. Sayfullayev Anvar Islamovich Predlog va ko‘makchilarning nominativ-sintagmatik va tipologik strukturaviy maqomi (ingliz va o‘zbek tillari misolida)

19. Sayitqulov Ilhom Abdusalamovich O‘zbek xalq tarixiy nasrida epik syujet va obraz evolyutsiyasi (“Temurnoma” misolida)

20. Shirinova Yekaterina Turakulovna

O‘zbek tili bank-moliya terminologiyasi

21. Shukurova Zillola Yusufovna «Qisasi Rabg‘uziy»da folklor an’analari

22. Tojiboeva Ozoda Tohirovna Navoiy “Xamsa”sining nasriy bayonlari: prinsiplari, mezonlari, usullari

23. Tulabaeva Ruxsora Sayfullaevna Xudoyberdi To‘xtaboev romanlarida badiiy psixologizm

24. Tuychiyeva Oydin Sayfullayevna XV-XX asr adabiyotida ayollarga bag‘ishlangan tazkiralar: an’anaviylik va novatorlik (o‘zbek va fors tillaridagi materiallar asosida)

25. Turakulova Okila Amirkulovna Adabiy ta’lim jarayonida akademik litsey o‘quvchilarida mutolaa madaniyatini rivojlantirish texnologiyasi

26. Turdieva Xulkar Komilovna  Nutqiy etiket birliklarining lingvopragmatik tadqiqi (Fors va o‘zbek tillaridagi materiallar asosida)

27. Umarova Sohiba Zakirovna Suyima G‘anieva ilmiy-adabiy merosi: tadqiqot usullari va mezonlari

28. Umurzaqova Marhabo Egamberdievna O‘zbek tilida segment qurilmalarning lingvopragmatik tadqiqi

29. Xamrakulova Xurshida Kuvvatovna XX asr o‘zbek nasrida hayot va o‘lim muammosining badiiy talqini

30. Xolmuradova Mushtariy Faxrutdin qizi «Qutadg‘u bilig» leksikasi

31. Yusupova Dilnovoz Rahmonovna Temuriylar davridagi aruzga doir risolalarning qiyosiy tahlili

32. Suvanov Zovqiddin Norqulovich Tog‘ay Murod nasrida obrazlar poetikasi

33. Xakimova Muxayyo Karimovna O‘zbek tilida abstrakt nomlar semantikasi 

34. Rashidova Nargiza Baxtiyarovna Лексико-семантический анализ арабизмов сферы образования Узбекистана

35.

Nizomova Gulnora G'ulomovna Detektiv romanlar tilining sotsiopragmatik aspekti va gender xususiyatlari

36.

Xamroyeva Orzigul Jalolovna Temuriylar davridagi poetikaga doir risolalarda qofiya ilmining qiyosiy tahlili

37.

Mavlonov Sanjar Djambulovich O'zbek tili diplomatik terminlari

38.

Rixsiyeva Kamola G'afurovna "QAP=" asosli birliklar genezisi va semantik taraqqiyoti
39. O'razova Iqbol Abdikarimovna XIV asrning II yarmiga oid turkiy yozma manbalardagi frazemalar tadqiqi

40.

Hamroyev G'ofir Hasanovich Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish

41.

Mansurova Malika Asqarovna Hozirgi o'zbek nasrida jadid jadid adiblari obrazining badiiy talqini

42.

Ismoilov Ilyos Abduqayumovich Alisher Navoiyning "Saddi iskandariy" dostoni genezisi va poetikasi

43.

Saidaxmedova Odinaxon Ibrohimjon qizi Tabiiy tartib gipotezasining  o'zbek tili uchun talqini

44.

Madirimova Soxiba Maxmudovna Mutrib Xonaxarob va uning adabiy merosi

45.

Hasanov Abdumannon Majidovich O'zbek adabiy tilidagi  leksik lakunalarning dialektal asoslari

46.

Shodmonov G'iyosiddin Nafasovich Porso Shamsiyev ilmiy labaratoriyasi: tadqiq usullari, tamoyillari, matnshunoslik taraqqiyotidagi o'rni

47.

Axatova Maxbuba Salimovna O'zbek tili tasavvuf leksikasi

48.

Sadinova Nigina Safarovna Badiiy matnlarda kontrastning lingvopragmatik xususiyatlari (Anvar Obidjon, Usmon Azim, A'zam O'ktam asarlari misolida)

49.

Ahmedova Vaziraxon Asqarovna Mustaqillik davri o'zbek dramaturgiyasida davr va shaxs fojiyasining yangicha talqinlari

50.

Raxmonova Xurshida Xalilovna  Xurshid Do'stmuhammad hikoya va qissalari badiiyati (obraz va tasvir)

51.

Abdulxairova Firuza Invarovna O'zbek tilida tibbiyot atamalarining metaforik manzarasi

52.

Komilova Gavharoy Ro'zimovna O'zbek tilidagi maqollarning aksiolingvistik tahlili
53. O'razova Iqbol Abdikarimovna XIV asrning II yarmiga oid turkiy yozma manbalardagi frazemalar tadqiqi

54. Sodiqova Sevinch Aliyevna

O'zbekcha-inglizcha-ruscha ideografik lug'atlar tuzish tamoyillari

55.

Abdulhakimova Oybarchin Nurboy qizi Abdullo Oripova adabiy-estetik qarashlari

56.

Jurayeva Gulnoza Axmatovna O'zbek bolalar she'riyatida hajviya (XX-XXI asr materiallari asosida)

57.

Hamroyeva Orzigul Jalolovna Temuriylar davridagi poetikaga doir risolalarda qofiya ilmining qiyosiy tahlili

58.

Mansurova Malika Asqarovna Hozirgi o'zbek nasrida jadid adiblari obrazining badiiy talqini

59.

Sultanova Shaxnoza Akmal qizi Grammatik terminlar elektron lug'atini yaratishning lingvistik asoslari

60.

Maxmudov Umedullo Akmaliddin o'g'li Temuriylar davri munshaotnavisligida matn tuzish an'anasi (Abdulloh Marvorid to'plami misolida)
61. Elova Dilrabo Qudratillayevna

O'zbek tili korpusi birliklarining uslubiy teglarini yaratish tamoyillari va lingvistik ta'minoti

62.

Mavlyanov Sanjar Djambulovich O'zbek tili diplomatik terminlari

63.

Muydinova Arofatoy urinovna O'zbek milliy uyg'onish adabiyotida muvashshahchilik: an'ana va individuallik

64.

Rixsiyeva Kamola G'afurovna “ҚАП=” asosli birliklar genezisi va semantik taraqqiyoti

65.

Pardayeva Nigora Qo'ysinboyevna  Anbar Otin asarlarida muallif ijodiy niyati va badiiy-estetik idealarning poetik ifodasi

66.

Naraliyeva Shaxlo Djamalovna  Ummuta'lim maktablarida o'zbek tilini o'qitishning metodik asoslarini takomillashtirish (Qozog'istondagi ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan maktablar misolida)

67.

Rustamov Doniyorbek Avazbekovich Jadid dramalarida lisoniy imkoniyatlarning sotsial xoslanishi

68.

Xudayqulova Shaxnoza Suvanovna O'zbek tili aksiologik leksikasining semantik-stilistik xususiyatlari

69.

Abdiraimov Shoxrux Samad o'g'li Ona tili ta'limida o'qib tushunish malakasini baholashning ilmiy-metodik asoslari

70.

Sinjapova Rusana Ruslanovna Когнитивный принцип концептуальной интеграции в системе языка и дискурса

71.

Hamroyev G'ofir Hasanovich Ona tili ta'limida o'quv topshiriqlarini ishlab chiqishning lingvodidaktik asoslarini takomillashtirish

72.

Asadov Mahmadiyor Turayevich Jahon va o'zbek nasrida "Yolg'izlik mativi" ning modernistik talqini (A.Kamyu, X.Do'stmuhammad, U.Hamdam nasri misolida) 

73.

Xudoyberdiyeva Sevara Xamzayevna O'zbek marketing terminologiyasi

74.

Saidjanova Zebo Komilovna So'fi she'riyati qo'lyozma manbalari va matniy tadqiqi

75.

Abdulhakimova Yulduz G'ofur qizi Alisher Navoiy va Muhammad Fuzuliy "Layli va Majnun" dostonlarining qiyosiy tahlili

76.

Qozoqboyeva Dilfuzaxon Ilhomjon qizi Ingliz va o'zbek tillarida "Quloq" leksik-semantik maydonini tashkil etuvchi til birliklari tadqiqi

77.

Davlatova Adiba Raxmatovna Abdulla Oripov she'riyatida poetik tafakkur tadriji 

78.

Xudoyorova Gulrux Normurod qizi Abdulla Oripov she'riyatida lirik kechinma va poetik tasvir uyg'unligi (Xorij safarlaridagi asarlari misolida)

79.

Jovliyev Javlonbek Ortiqovich Maqsud Shayxzoda asarlari qo'lyozmalarining matniy-qiyosiy tadqiqi
80.

Ziyotova Surayyo Erkin qizi

"Mexrobdan chayon" asari leksikasi

81.

Obidjonova Ma'sumaxon Qosimjon qizi Ingliz va o'zbek fanastik hikoyachiligi: original va mushtarak tendensiyalar (Rey Bredberi va Xojiakbar Shayxov ijodi misolida)

82.

Soatova Gulzoda Nurmamat qizi "Maorif va o'qituvchi" jurnalidagi adabiyot materiallari tadqiqi (1925-1929 yillardagi sonlari asosida)

83.

Sabirova E'zoza Shuxrat qizi "O'zbek tilining izohli lug'ati"da huquqiy terminlarning berilishi

84.

Xa Nargiza Umarovna Diplomatik nutq leksikasi

85.

Muratxodjayeva Feruza Xotamovna Ingliz va o'zbek tillarida so'z va so'z birikmalar ma'nolarining kognitiv-semantik tahlili va ularning tarjima muammolari

86.

Xaytaliyeva Nigora Sogibnazarovna  Hozirgi o'zbek lirikasining poetik xususiyatlari (90-yillar ayollar she'riyati misolida)

87.

Xo'janiyozova Shoxnoza Satimboyevna  Alisher Navoiyning manoqib asarlari leksikasi

88.

Shokirova Diloramxon Abduvali qizi Ingliz va o'zbek tillarida mulk konseptining lingvomadaniy xususiyatlari

89.

Kubedinova Elnara Rafiqovna Og'zaki tarjimaga o'qitish tizimida multimedia majmuasi (o'zbek-rus va rus-o'zbek tarjimalari misolida)

90.

G'ulomova Nargiza Sa'dullayevna Alisher Navoiy mualliflik korpusi va uning semantik teglari bazasini yaratish ("Badoye' ul vasat" devoni asosida)

91.

Alimov Ozod Sabirovich "Xamsat ul-mutahayyirin" asarining qiyosiy-mantiqiy tadqiqiqi

92.

Xidraliyeva Zoxida Riskulovna O'zbek tilining Iqon shevasi

93.

Davurova Xolida haydarovna Jizzax viloyati oykonimlarining lisoniy tadqiqi

94.

Eshonqulov Oybek Tojiboyevich O'zbek tili morfologik birliklarida neytrallashuv

95.

Da Zhenxin O'zbekcha va xitoycha maqollarning lingvistik tadqiqi

96.

Izzatillayev Parviz Inoyatillayevich Eron Navoiyshunosligi: tadqiq, talqin va tarjima

97.

Raxmonova Dildora Mirzakarimovna Tavallo ijodida poetik shakl, mazmun va obraz yangilanishi tamoyillari

98.

Buranov Anvar Korabayevich O'zbek tili qipchoq lahjasi leksikasining oltoy tiliga munosabati

99.

Ismoilov Ilyos Abdukayumovich Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostoni genezisi va poetikasi

100.

Iskandarov Fayzulla Mashrabovich Alisher Navoiy dostonlaridagi na'tlar poetikasi

101.

Rahmatov Mardon Mehmonovich Alisher Navoiy lirikasining sintaktik-semantik va kommunikativ xususiyatlari

102.

Rahmonova Shaxnoza Muhitdinovna  O'zbek epik poeziyasi takomilida aruz tizimining o'rni

103.

Yusufjonova Nazokat Nig'madjonovna Turkiy xalq eposlarini qiyosiy-tipologik yondashuv asosida o'qitish texnologiyasi

104.

Atayev Azamat Pulatovich VIII-XIII asrlarda Xorazmda yaratilgan arab tilidagi adabiy manbalar tadqiqi

105.

To'xtamuratov Furqat Safarmuradovich Musiniy adabiy merosi: manbalari, matn tarixi va tahriri

106.

Rahmonova Zarrina Alisherovna  Adabiyotshunoslikda ijodiy individuallik muammosi (Prof. Baxodir Sarimsoqov ilmiy merosi misolida)

107.

Suyunov Bahodir Turdiyevich Tibbiy terminlar semantikasi va tezaurusi

108.

Ziyayeva Yulduz Temirxoovna Mustaqillik davri o'zbek romanlarida "Oshiq-ma'shuqa -raqib" obrazlarining poetik takomili
109.

Davronov Azimjon Solievich

Hamzashunoslik tarixi va uning tadrijiy takomili