Dissertatsiyalar

F.I.O

Dissertatsiyalar nomi Yuklab olish
1. Abdulxayrov Manzar Xusanovich Navoiy asarlari matni tabdilini amalga oshirish usullari, tamoyillari va amaliy masalalari

2.

Adizova Iqboloy Istamovna

Uvaysiy she’riyatida poetik tafakkurning yangilanishi
3.

Bumatova Aidaxon Merganovna

Sharq lirik janrlarining inglizcha tarjimalarida shakliy-semantik va poetik uyg‘unlik (g‘azal va ruboiy misolida)
4.

Egamkulova Nodiraxon Baxtiyar qizi

XX asr boshlari adabiy jarayoni muammolari (1906 – 1917 yillar o‘zbek vaqtli matbuoti misolida)
5.

Eshmatova Yulduz Boymaxmatovna

Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini
6.

Gulyamova Shaxnoza Kaxramonovna

O‘zbek tili evfemizmlarining gender xususiyatlari
7. Ismoilov Ilyos Abdukayumovich Alisher Navoiy «Saddi Iskandariy» dostonining qiyosiy tahlili

8. Djabborova Matluba Rustamovna O‘zbek mumtoz adabiyotida Jamshid obrazining badiiy talqini

9. Kambarova Saodat Irkinovna Umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirish texnologiyasi

10. Karimova Zulnura G‘ulamqodirovna O‘zbek va ingliz tillarida so‘z-gaplarning sotsiopragmatik xususiyatlari

11. Maxammadieva Yulduz Yashnarovna Feruzning badiiy mahorati

12. Mavlonova Klaraxon Maxmutovna Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o‘qitish metodikasini takomillashtirish

13. Muhammadieva Dilafruz Axtamovna «Boburnoma» turkcha tarjimasida paremiyalarning qiyosiy tadqiqi

14. Normamatov Sultonbek Ermamatovich O‘zbek lug‘atchiligining shakllanishi va rivojlanishida jadid ma’rifatparvarlarining o‘rni

15. Normurodova Nozliya Zarilovna Ingliz badiiy diskursida antropotsentrizmning lisoniy voqelanishi

16. Rahmonova Shahnoza Muhitdinovna XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek she’riyatida aruzning poetik shakl va mazmun takomilidagi o‘rni

17. Rasulova Umida Yo‘ldosh qizi XX asr o‘zbek qissachiligi (poetik izlanishlar va taraqqiyot tamoyillari)

18. Sayfullayev Anvar Islamovich Predlog va ko‘makchilarning nominativ-sintagmatik va tipologik strukturaviy maqomi (ingliz va o‘zbek tillari misolida)

19. Sayitqulov Ilhom Abdusalamovich O‘zbek xalq tarixiy nasrida epik syujet va obraz evolyutsiyasi (“Temurnoma” misolida)

20. Shirinova Yekaterina Turakulovna O‘zbek tili bank-moliya terminologiyasi

21. Shukurova Zillola Yusufovna «Qisasi Rabg‘uziy»da folklor an’analari

22. Tojiboeva Ozoda Tohirovna Navoiy “Xamsa”sining nasriy bayonlari: prinsiplari, mezonlari, usullari

23. Tulabaeva Ruxsora Sayfullaevna Xudoyberdi To‘xtaboev romanlarida badiiy psixologizm

24. Tuychiyeva Oydin Sayfullayevna XV-XX asr adabiyotida ayollarga bag‘ishlangan tazkiralar: an’anaviylik va novatorlik (o‘zbek va fors tillaridagi materiallar asosida)

25. Turakulova Okila Amirkulovna Adabiy ta’lim jarayonida akademik litsey o‘quvchilarida mutolaa madaniyatini rivojlantirish texnologiyasi

26. Turdieva Xulkar Komilovna  Nutqiy etiket birliklarining lingvopragmatik tadqiqi (Fors va o‘zbek tillaridagi materiallar asosida)

27. Umarova Sohiba Zakirovna Suyima G‘anieva ilmiy-adabiy merosi: tadqiqot usullari va mezonlari

28. Umurzaqova Marhabo Egamberdievna O‘zbek tilida segment qurilmalarning lingvopragmatik tadqiqi

29. Xamrakulova Xurshida Kuvvatovna XX asr o‘zbek nasrida hayot va o‘lim muammosining badiiy talqini

30. Xolmuradova Mushtariy Faxrutdin qizi «Qutadg‘u bilig» leksikasi

31. Yusupova Dilnovoz Rahmonovna Temuriylar davridagi aruzga doir risolalarning qiyosiy tahlili

32. Suvanov Zovqiddin Norqulovich Tog‘ay Murod nasrida obrazlar poetikasi

33. Xakimova Muxayyo Karimovna O‘zbek tilida abstrakt nomlar semantikasi 

34. Rashidova Nargiza Baxtiyarovna Лексико-семантический анализ арабизмов сферы образования Узбекистана

35.

Dustmamatova Nilufar Pirimkulovna O‘zbek va rus tillarida lug‘aviy graduonimiya

36.

Јаlоlоvа Fеruzа Nоrmurоdоvnа “О‘gаy оnа” kоnѕерtining lingvоmаdаniy tаlqini (ingliz vа о‘zbеk хаlq еrtаklаri miѕоlidа)

37.

Ibragimova Sayyora Saydullayevna

Генезис, семантика и когнитивные особенности псевдонимов в русском и узбекском языках

38.

Tolipova Dildora Gapirjonovna Лексические лакуны в узбекском и русском языках

39.

Sherkulov Sardor Komilovich Uilyam Folkner va O‘Tkir Hoshimov romanlarining tipologik xususiyatlari (“Shovqin va g‘azab”, “Tushda kechgan umrlar” asarlari misolida)

40.

Da Zhenxin(达震鑫 O‘zbekcha va Xitoycha maqollarning lingvistik tadqiqi

41.

Xolmuminov Ilxom Abdixalilovich “Alpomish” dostonini ingliz tiliga tarjima qilish muammolari

42.

Izzatillayev Parviz Inoyatillayevich

Eron Navoiyshunosligi: tadqiq, talqin va tarjima

43.

Јаlоlоvа Fеruzа Nоrmurоdоvnа “О‘gаy оnа” kоnѕерtining lingvоmаdаniy tаlqini (ingliz vа о‘zbеk хаlq еrtаklаri miѕоlidа)

44.

Gʻulomova Nargiza Sa’dullayevna Alisher Navoiy mualliflik korpusi va uning semantik teglari bazasini yaratish (“Badoye’ ul-vasat” devoni asosida)

45.

Qulbulov Sherquzi Toshtemirovich Elektron izohli lug‘atlar va ularni yaratishning lingvistik asoslari

46.

Xonnazarov Elyor G‘ofurovich O‘zbek tili korpusi uchun zamonni ifodalovchi grammatik shakllarni annotatsiyalash

47.

Suyunov Baxodir Turdievich Tibbiy terminlar semantikasi va tezaurusi

48.

Gʻulomova Nargiza Sa’dullayevna Alisher Navoiy mualliflik korpusi va uning semantik teglari bazasini yaratish (“Badoye’ ul-Vasat” devoni asosida)

49.

Ahmedova Gulnoza Muxtorovna O‘zbek tili darslarida rusiyzabon o‘quvchilar nutqiy muloqot madaniyatini rivojlantirish (umumiy o‘rta ta’lim maktablari asosida)

50.

Yusufjonova Nazokat Nig‘madjonovna Turkiy xalq eposlarini qiyosiy-tipologik yondashuv asosida o‘qitish texnologiyasi

51.

Tillаyеvа Rаyхоnа Tuхtаsinоvnа Yuqori sinf adаbiyot darslarida о‘quvсhilаrning tаdqiqоtсhilik kоmреtеnsiyаlаrini shаkllаntirish tехnоlоgiyаsi

52.

Mаvlоnоvа Klаrаxоn Mаxmutоvnа Оnа tili dаrslаridа mаtn tuzilishini оʻrgаtish metоdikаsi

53.

Iskandarov Fayzulla Mashrabovich Alisher Navoiy dostonlaridagi na’tlar poetikasi

54.

Muydinova Arofatoy Urinovna O‘zbek milliy uyg‘onish adabiyotida muvashshahchilik: an’ana va individuallik

55.

Davronov Azimjon Solievich Hamzashunoslik tarixi va uning tadrijiy takomili

56.

Raxmonova Dildora Mirzakarimovna Tavallo ijodida poetik shakl, mazmun va obraz yangilanishi tamoyillari

57.

Eshpulatova Saodat Maxmatovna Munaqqid Norboy Xudoyberganovning o‘zbek adabiy tanqidchiligida tutgan o‘rni

58.

Rahmonova Shahnoza Muxitdinovna O‘zbek epik poeziyasi takomilida aruz tizimining o‘rni

59.

Ziyayeva Yulduz Temirxonovna Mustaqillik davri o‘zbek romanlarida “Oshiq-ma’shuqa-raqib” obrazlarining poetik takomili

60.

Ashurova Gulbahor Nurullayevna Mustaqillik davri o‘zbek adabiyotida Alisher Navoiy obrazining badiiy talqini

61.

Аmоnоv Shermuxаmmаd Nоrmurоtоvich Аhmаd Tаbibiy turkiy devоnlаri qо‘lyоzmаlаrining qiyоsiy-mаtniy tаdqiqi

62.

Аtаyеv Аzаmаt Pulаtоvich VIII‒ХIII аsrlаrdа Xоrаzmdа yаrаtilgаn аrаb tilidаgi аdаbiy mаnbаlаr tаdqiqi

63.

Аlimоv Оzоd Sаbirоvich “Хаmsаt ul-mutаhаyyiriyn” аsаrining qiyоsiy-mаtniy tаdqiqi

64.

To‘xtamuratov Furqat Safarmuradovich Muhsiniy adabiy merosi: manbalari, matn tarixi va tahriri