Qurbonova Munavvara Abdujabbarovna

img

Qurbonova Munavvara Abdujabbarovna

Daraja
Filologiya fanlari doktori (Dsc), dotsent
Fakultet
O‘zbek filologiyasi
Kafedra
O‘zbek tilshunosligi kafedrasi

MA`LUMOT

Millati
O‘zbek
Tug'ilgan sanasi
25.04.1982

O'zbek tiliga asoslangan nutq sintezatori uchun lingvistik ta'minot yaratish

Representation of personal deixis in the spontaneous speech of uzbek children

Expression of the pragmatic barrier in uzbek communikation text (in the example of children's speech)

Bolalar nutqida metaforik deyksisning ifodalanishi (o'zbek bolalar nutqiga xos assotsiatsialar misolida)

Bolalar nutqida lokutiv aktning ifodalanishi

O'zbek bolalar nutqida konnotatsiyaning ifodalanishi

Associative Approach to a language and the problem of associative Relation of words in uzbek

The sintactic meens referring to the pressuposition in children's speech

Nutqiy konnotsatsiyaning morfologik usulda ifodalanishi

Bolalar so'z ijodida nutqiy innovatsiyaning namoyon bo'lishi

The need for a speech detection programm in the process of social integration

The occurrence of metaphorical nomination in the speech of uzbek chidren

Ijtimoiy integratsiya jarayonida ovoz sintezatorlarining o'rni

Bolalar nutqining morfodeyktik xususiyatllari

Некоторые ассоциативно-дейктические особенности детской речи (На материале в речи узбекских детей)

Expression of connotation through nonverbal elements in chiuldren's communication

Expression of connotation through nonverbal elements in chiuldren's communication

Фонодейктические свойства речи (На примере узбекской детской речи)

Some presuposition specification of uzbek children's speech

Bilvosita nutqiy akt xususida ayrim mulohazalar

Прагматическая интерпретация детских речевых актов

Bolalar nutqida lokutiv aktning voqerlanishi

Ko'zi ojislar ta'limida audiokitob va nutq sintezatorining ahamiyati

Occurrence of Deictic Words in Children's Speech

BOLALAR NUTQIDA KONNOTATSIYANING LЕKSIK-SЕMANTIK USULDA HOSIL BO‘LISHI

O‘zbek bolalari nutqida deyksis hodisasining namoyon bo‘lishi

PHONETIC EXPRESSION OF CONNOTATION IN CHILDREN'S SPEECH