Dissertatsiyalar

F.I.O Dissertatsiyalar nomi Yuklab olish
1. Abdulxayrov Manzar Xusanovich Navoiy asarlari matni tabdilini amalga oshirish usullari, tamoyillari va amaliy masalalari

2. Adizova Iqboloy Istamovna Uvaysiy she’riyatida poetik tafakkurning yangilanishi
3. Bumatova Aidaxon Merganovna Sharq lirik janrlarining inglizcha tarjimalarida shakliy-semantik va poetik uyg‘unlik (g‘azal va ruboiy misolida)
4. Egamkulova Nodiraxon Baxtiyar qizi XX asr boshlari adabiy jarayoni muammolari (1906 – 1917 yillar o‘zbek vaqtli matbuoti misolida)
5. Eshmatova Yulduz Boymaxmatovna Istiqlol davri o‘zbek qissachiligida ayol ruhiyatining badiiy talqini
6. Gulyamova Shaxnoza Kaxramonovna O‘zbek tili evfemizmlarining gender xususiyatlari
7. Ismoilov Ilyos Abdukayumovich Alisher Navoiy «Saddi Iskandariy» dostonining qiyosiy tahlili

8. Djabborova Matluba Rustamovna O‘zbek mumtoz adabiyotida Jamshid obrazining badiiy talqini

9. Kambarova Saodat Irkinovna Umumiy o‘rta ta’lim tizimida o‘quvchilarning mustaqil mutolaa madaniyatini shakllantirish texnologiyasi

10. Karimova Zulnura G‘ulamqodirovna O‘zbek va ingliz tillarida so‘z-gaplarning sotsiopragmatik xususiyatlari

11. Maxammadieva Yulduz Yashnarovna Feruzning badiiy mahorati

12. Mavlonova Klaraxon Maxmutovna Ona tili fanini adabiyot fani bilan badiiy matn orqali integratsiyalab o‘qitish metodikasini takomillashtirish

13. Muhammadieva Dilafruz Axtamovna «Boburnoma» turkcha tarjimasida paremiyalarning qiyosiy tadqiqi

14. Normamatov Sultonbek Ermamatovich O‘zbek lug‘atchiligining shakllanishi va rivojlanishida jadid ma’rifatparvarlarining o‘rni

15. Normurodova Nozliya Zarilovna Ingliz badiiy diskursida antropotsentrizmning lisoniy voqelanishi

16. Rahmonova Shahnoza Muhitdinovna XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek she’riyatida aruzning poetik shakl va mazmun takomilidagi o‘rni

17. Rasulova Umida Yo‘ldosh qizi XX asr o‘zbek qissachiligi (poetik izlanishlar va taraqqiyot tamoyillari)

18. Sayfullayev Anvar Islamovich Predlog va ko‘makchilarning nominativ-sintagmatik va tipologik strukturaviy maqomi (ingliz va o‘zbek tillari misolida)

19. Sayitqulov Ilhom Abdusalamovich O‘zbek xalq tarixiy nasrida epik syujet va obraz evolyutsiyasi (“Temurnoma” misolida)

20. Shirinova Yekaterina Turakulovna O‘zbek tili bank-moliya terminologiyasi

21. Shukurova Zillola Yusufovna «Qisasi Rabg‘uziy»da folklor an’analari

22. Tojiboeva Ozoda Tohirovna Navoiy “Xamsa”sining nasriy bayonlari: prinsiplari, mezonlari, usullari

23. Tulabaeva Ruxsora Sayfullaevna Xudoyberdi To‘xtaboev romanlarida badiiy psixologizm

24. Tuychiyeva Oydin Sayfullayevna XV-XX asr adabiyotida ayollarga bag‘ishlangan tazkiralar: an’anaviylik va novatorlik (o‘zbek va fors tillaridagi materiallar asosida)

25. Turakulova Okila Amirkulovna Adabiy ta’lim jarayonida akademik litsey o‘quvchilarida mutolaa madaniyatini rivojlantirish texnologiyasi

26. Turdieva Xulkar Komilovna  Nutqiy etiket birliklarining lingvopragmatik tadqiqi (Fors va o‘zbek tillaridagi materiallar asosida)

27. Umarova Sohiba Zakirovna Suyima G‘anieva ilmiy-adabiy merosi: tadqiqot usullari va mezonlari

28. Umurzaqova Marhabo Egamberdievna O‘zbek tilida segment qurilmalarning lingvopragmatik tadqiqi

29. Xamrakulova Xurshida Kuvvatovna XX asr o‘zbek nasrida hayot va o‘lim muammosining badiiy talqini

30. Xolmuradova Mushtariy Faxrutdin qizi «Qutadg‘u bilig» leksikasi

31. Yusupova Dilnovoz Rahmonovna Temuriylar davridagi aruzga doir risolalarning qiyosiy tahlili

32. Suvanov Zovqiddin Norqulovich Tog‘ay Murod nasrida obrazlar poetikasi

33. Xakimova Muxayyo Karimovna O‘zbek tilida abstrakt nomlar semantikasi 

34. Rashidova Nargiza Baxtiyarovna Лексико-семантический анализ арабизмов сферы образования Узбекистана